Cargando...

Política de privacidade

Aviso Legal

Titularidade

www.viveomorrazo.com é un dominio en Internet propiedade da Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo, con CIF: XXXXX e con enderezo Avda. de Vigo nº91 Baixo, 36930 Cangas do Morrazo(Pontevedra) (en adiante o titular).

Termos Xerais de Uso

1. Aceptación dos Termos de Uso.

Cando vostede accede a este sitio Web declara ter leído e acepta as presentes condicións. En calquera caso, os Termos de Uso aquí contidos son obrigatorios e vinculantes; quen non aceptara estas condicións non debe utilizar o sitio web e/ou servizos promovidos. Estes Termos de Uso non crean calquera acordo de colaboración, na oficina, franquía ou relación de emprego entre o contratista e os usuarios.

Estes termos e condicións rexen o uso deste sitio web, no que se ofrece información de produtos e servizos propios ou alleos, e facilita o acceso a os mesmos.

2. Normas.

Os presentes Termos Xerais de Uso, están suxeitos ás disposicións da Lei 7/1998 do 13 de abril, sobre Condicións Xerais do Contrato, a Lei 26/1984, de 19 de xullo, de Defensa Xeral de Consumidores e Usuarios, ao Real Decreto 1906/1999 de 17 de decembro de 1999 que establece o contratante Teléfono e electrónico con condicións xerais, a Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro de Protección de Datos Persoais, Lei 7/1996, de 15 de xaneiro Comercio Varejista, e da Lei 34/2002, de 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico.

Tanto o acceso ao propietario do sitio web como o uso feito da información e do contido nel incluído, será de enteira responsabilidade da persoa que realiza. As condicións de acceso ao sitio web estará suxeita á lei e os principios da boa fe e uso lícito por usuarios do mesmo, eu normalmente prohibido calquera tipo de acción en detrimento do contratante. Use o sitio para fins ilegais ou non autorizado é estrictamente prohibido.

3. Modificación dos Termos Xerais de Uso

O Titular resérvase o dereito de modificar, en calquera momento, a presentación e configuración do sitio web e estes Termos de Uso. Por iso Titular recomenda que o usuario lea con atención cada vez que acceder ao sitio. Sempre descartar dos Termos de Uso nun lugar visible, libremente accesible a todas as consultas desexa realizar.

4. Descripción de servizos

www.viveomorrazo.com É o Sitio Web que sirve de ferramienta de información y promoción sobre o comercio na comarca de Morrazo.

5. Terminación

O Titular resérvase o dereito de suspender ou finalizar o sitio web ou calquera servizo nel, en calquera momento e sen previo aviso, por razóns técnicas ou doutra forma, e isto pode cambiar unilateralmente as condicións de acceso, como a totalidade ou parte dos contidos nela sen prexuízo dos dereitos adquiridos na época.

6.  Responsabilidades

As ligazóns contidos na web poden levar a sitios de terceiros. O Titular non asume ningunha responsabilidade polo contido, informacións ou servizos que puidesen aparecer neses sitios que teñen só e de ningunha maneira fins de información implica ningunha relación entre o contratista e as persoas ou entidades titulares de tales contidos ou sitios onde son.

O Titular non será responsable baixo ningunha circunstancia, por calquera dano que poida causar aos usuarios deste sitio web, ou calquera outro, polo uso ilegal ou inapropiado do mesmo, ou o contido ea información accesibles ou facilitadas a través de ela.

O Titular non será responsable de calquera infracción feita polos usuarios do seu sitio.

O Titular non é responsable da veracidade, precisión e calidade desta web, os seus servizos, información e materiais. Estes servizos, información e materiais son presentados como aparecen e son accesibles, sen ningún tipo de garantía.

Por conseguinte, o Titular non garante a fiabilidade, dispoñibilidade e continuidade do sitio web ou os servizos, de xeito que o seu uso polo usuario está feito pola súa propia conta e risco, sen, en calquera momento, poden ser responsable por iso ao Titular.

O Titular non será responsable por interrupcións de servizo, atrasos, erros, defectos e, en xeral, calquera outros problemas que se orixinan de causas aléas do control do Titular, e / ou debido ao desempeño orixe fraudulenta ou neglixente e / ou ten usuario fai que caso fortuíto ou de forza maior. Non obstante o disposto no artigo 1105 do Código Civil, debe ser interpretada como incluíndo o concepto de forza maior, así como os efectos destes Termos e condicións de uso, todos estes eventos fóra do control do Titular, como insuficiencia terceiros, operadores ou compañías de servizos, actos do goberno, a falta de acceso a redes de terceiros, actos ou omisións das autoridades públicas, os producidos como resultado de desastres naturais, falta de enerxía, etc, e os ataques de hackers ou terceiro especializada en seguridade ou integridade do sistema, sempre que o contratista tomou medidas de seguridade razoables, segundo a técnica anterior. En calquera caso, sexa cal sexa a causa, o Titular non será responsable ou por danos directos ou indirectos, danos e / ou perda de beneficios consecuentes.

El Titular excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los servicios y productos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición o recibidos, obtenidos o a los que se haya accedido a través del Sitio Web así como por los servicios y productos prestados u ofertados por terceras personas o entidades. El Titular tratará en la medida de lo posible de actualizar y rectificar aquella información alojada en su Sitio Web que no cumpla con las mínimas garantías de veracidad. No obstante quedará exonerado de responsabilidad por su no actualización o rectificación así como por los contenidos e informaciones vertidos en la misma. En este sentido, el Titular no tiene obligación de controlar y no controla los contenidos transmitidos, difundidos o puestos a disposición de terceros por los Usuarios o colaboradores, salvo los supuestos en que así lo exija la legislación vigente o cuando sea requerido por una Autoridad Judicial o Administrativa competente.

O Titular non se fai responsable de calquera dano de calquera natureza que poidan resultar da falta de veracidade, exactitude, exhaustividade e / ou actualidade dos servizos e produtos transmitidos, almacenados, facilitados ou recibidos, obtidos ou foron acceder a través do sitio web e os servizos e proporcionados ou ofrecidos por terceiros ou produtos organizacións. A Contratada deberá intentar na medida do posible para actualizar e arranxar a información aloxadas no seu sitio que non atende as garantías mínimas para a exactitude. Con todo, está aliviado de responsabilidade pola súa falta de actualización ou rectificación, así como o contido ea información nas mesmas descargas. A este respecto, o Titular non ten ningunha obriga e non controla os contidos transmitido distribuído ou facilitado a terceiros polos Usuarios ou empregados, excepto nos casos en que se esixe por lei ou cando requiridos por unha autoridade xudicial administrativa competente.

7. Indemnización

Os usuarios manterán ao Titular alleo de calquera reclamación ou reivindicación de terceiros relacionados coas actividades promovidas no marco do web sitio ou por violación dos Termos de Uso e outras políticas que son aquí incorporadas, ou a violación de calquera lei ou dereitos de terceiros.

8. Nulidad e ineficacia das Cláusulas

Se algunha disposición destes Termos de Uso sexa declarado total ou parcialmente non válida ou inexequível, tal invalidade ou ineficacia afectará só esta disposición ou parte deste, que non é válido ou ineficaz e os Termos de Uso en o resto, e tal disposición ou parte do que é afectada por non incluír.

9. Notificacións

Todas as notificacións, solicitacións, peticións e outras comunicacións a seren feitas polas partes en conexión con estes Termos de Uso deben ser feitas por escrito e serán consideradas como sendo debidamente feitas cando eles foron entregados en man ou enviados por correo xeralmente a dirección da outra parte ou unha mensaxe del, ou para calquera outro enderezo ou correo electrónico para o efecto, cada parte poderá designar a outro.

10. Propiedade Intelectual e Industrial

Os dereitos de autor desta web, a súa fonte, deseño, estruturas de navegación e varios elementos nel contidos son de exclusiva propiedade do Titular, que é responsable do exercicio do dereito de explora-los en calquera forma e en en particular, os dereitos de reprodución, distribución, comunicación pública e transformación, de acordo coa lexislación española aplicable UE.

A reprodución total ou parcial do contido desta web sen o consentimento expreso por escrito do Titular, excepto para a empresa creadora do mesmo, é estrictamente prohibido. O uso non autorizado destes contidos por calquera outra persoa ou empresa levará ás responsabilidades legalmente comercializados produtos establecidas.

Calquera forma de uso está prohibido, incluíndo calquera copia, distribución, transmisión a terceiros, comunicación pública e transformación, mediante calquera medio ou medio das obras anteriores, creacións e signos distintivos, sen a previa e expresa autorización do seu respectivo titulares. A violación desta prohibición pode constituír un crime puníbel por lei.

Prohíbese, excepto cando expresamente autorizado polo Titular para presentar a páxina web ou a información nel contida baixo cadros, símbolos distintivos, marcas comerciais ou marcas comerciais da empresa ou doutra persoa, empresa ou entidade, incluíndo explícitamente o contido imaxe que se considera titular propietaria.

A violación de calquera destes dereitos pode constituír unha violación destes Termos de Uso, así como un crime puníbel de conformidade cos artigos 270 e seguintes do Código Penal.

Os usuarios que envían as observacións, opinións ou comentarios do sitio por correo electrónico servizo, redes sociais ou calquera outro medio, en caso de que a natureza dos servizos é posible, enténdese que autorizan o seu titular para a reprodución, distribución, comunicación pública, transformación e exercicio de calquera dereito de explotación, de tales observacións, opinións ou comentarios, durante todo o tempo de protección de dereitos de autor que é legalmente permitido, sen limitación territorial. Ademais, enténdese que a presente autorización concédese balde.

O Titular advierte que non se responsabiliza de calquera comentario ou contribucións de terceiros para ser exhibido no propio ou outros sitios ligados web, eles non se manifestan en calquera caso, o dictame do Titular e é reservada exclusivamente a posibilidade para eliminar-los, se se considera incorrecto ou actuar contra os intereses ou outros, a criterio do contratante.

A Contratada non será responsable do uso que o usuario fai dos servizos no sitio web, e calquera material que inclúe o noso sitio web, que pode infrinxir a propiedade intelectual ou os dereitos de terceiros.

11. Xurisdición para calquera litígio resultante da interpretación, aplicación e execución do presente aviso legal, así como os créditos derivados do seu uso, todas as partes implicadas nos Tribunais de Vigo (Pontevedra) sofren, dando expresamente a calquera outro foro que puidera ser aplicada.

Política de privacidade

O Titular comprométese a cumprir a lexislación en materia de protección de datos persoais e respectar a privacidade de todos os seus usuarios. Temos como obxectivo proporcionar o mellor servizo e necesitamos ter datos.

Segundo o disposto na Lei 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos Persoais (LOPD) e os seus regulamentos de execución, aprobado polo Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro, informamos que a información persoal que fornecer a través da nosa web ou por correo electrónico será incluída nun arquivo de propiedade do contratante. Eles poden exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición por correo anexando unha copia do documento que acredite súa identidade ao enderezo do Titular.

1. Campos de texto libre:

Os campos de texto libre, dispoñible para o usuario, poden aparecer en formas na páxina web son o obxecto único e exclusivo é recoller información para mellorar a calidade dos servizos.

O usuario non poderá, nos espazos que a web pode ofrecer como "campos de texto libre", os datos persoais que poden clasificarse dentro destes datos aos que se esixe nivel de seguridade medio ou alto índice, entendida como media ou alta taxa de datos, incluíndo e sen limitación, os relacionados coa situación económica e financeira, perfís psicolóxicos, ideoloxía, relixión, crenzas, afiliación sindical, saúde, raza e / ou vida sexual.

2. Campos non obrigatorios:

O Titular notifica o usuario non é obrigatorio para a obtención de determinados campos de datos salvo indicación en contrario por un (*). Con todo, o non-cumprimento tales datos pode impedir que contén todo servizos relacionados a estes datos, liberando-os da responsabilidade pola falta de entrega ou entrega incompleta destes servizo.

3. Acceso e rectificación dos datos personales

A este respecto, o usuario acepta proporcionar certa información sobre os seus datos persoais e manter os datos proporcionados ao contratante sempre actualizado. Será responsable, en calquera caso, da veracidade dos datos facilitados, o titular do dereito de rexeitar o servizo a calquera usuario que ofrece datos falsos, sen prexuízo doutras accións previstas na lei. Os datos proporcionados polo usuario é presumida correcta, de xeito que en caso de mala administración dos datos por parte do usuario, o contratista declina calquera responsabilidade por mala execución ou non o transporte e cumprimento incorrecto procedementos administrativos necesarios.

4. Comunicación de datos personais

Para xestionar os nosos servizos en tempo os seus datos poden ser procesados ​​por calquera empresa nos servizos de transporte, servizos de correo, contabilidade, consultoría, mantemento de ordenadores, ou calquera outra condición que a súa carga do tratamento é fundamental e inevitable ou o intento de acceso estes datos. Este tratamento non será considerado de forma algunha unha transferencia de datos.

O Titular non transferirá seus datos a terceiros en ningunha circunstancia.

5. Confidencialidade

Tamén terá caracter de información confidencial a información de calquera especie que as partes intercambiarán entre si, que acordou ser a natureza, ou simplemente ser o contido de tales informacións. A visualización de datos a través de Internet, non significa o acceso aos mesmos, salvo o consentimento expreso do Titular para cada ocasión.

6. Política de Cookies

6.1 Definición y funcións das cookies.

Unha cookie é un ficheiro que é descargada para o ordenador do usuario para acceder determinadas páxinas web. As cookies permiten que un sitio web, entre outras cousas, poida almacenar e recuperar información sobre os hábitos de navegación do usuario ou do computador, dependendo da información que conteñen eo xeito en que usa o seu ordenador, se pode usar para recoñecer o usuario.6.2 tipo de cookies usar esta web.

• Cookies propias: Son aqueles que son enviados ao equipo terminal do usuario dun ordenador ou dominio xestionado polo propio editor, e a partir do cal o servizo solicitado pódese prestar ao usuario.

• Cookies alleas: Son aqueles que son enviados para o equipo terminal do usuario a partir dunha máquina ou dominio que non é xestionado polo editor, pero por outra entidade que trata de informacións obtidas a través de cookies.

• Cookies de sesión: Son un tipo de cookies destinados a recoller e almacenar datos mentres o usuario accede unha páxina web.

• Cookies persistentes: Son un tipo de cookies no que os datos aínda son almacenados no terminal e poden ser accedidos e tratados por un tempo definido pola cookie, e pode variar minutos a anos.

•  Cookies de análise: Son aqueles ben tratados por nós ou por terceiros, nos permiten cuantificar o número de usuarios e realizar a medición e análise estatística do uso feito polos usuarios do servizo ofrecido. Isto é discutido en navegando na nosa web, a fin de mellorar a oferta de produtos ou servizos que ofrecemos.

6.3 Revocación e eliminación de cookies.

O usuario pode permitir, bloquear ou borrar as cookies instalados no seu ordenador, configurando as opcións do seu navegador instalado, se iso non permite o uso de cookies no seu navegador pode non ser capaz de acceder calquera das seccións do noso sitio web . Podes atopar información sobre como configurar as cookies que o navegador utilizado nos seguintes enlaces (válido a partir da data de publicación desta ligazóns de texto)

7. Analítica Web – Google Analytics

Este sitio web pode usar Google Analytics, unha ferramenta para o servizo de analítica web subministrado por Google, Inc, cuxa sede está situada en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos ("Google"). Esta ferramenta permite que o seu titular a coñecer o grao de implicación do usuario coa web, coa posibilidade de consultar varios relatos que describen como os usuarios interactúan co sitio web, a fin de mellora-los. Google Analytics recolle información de forma anónima, é dicir, relata tendencias web sen identificación de usuarios.

Google Analytics utiliza "cookies" de orixe, que son arquivos de texto situados no seu ordenador, para manter o control de interaccións do usuario na páxina web. Estes cookies son utilizados para almacenar informacións como o tempo da visita, se o usuario ten visitado anteriormente a web e que o sitio foi recomendado para o usuario visitar o sitio web en cuestión. Navegadores non comparten cookies primarios do mesmo dominio.

Todos os ordenadores e dispositivos conectados a Internet é asignado un número exclusivo coñecido como "enderezo de Internet Protocol" ou "enderezo IP". Como estas cifras son xeralmente atribuídos por país, os enderezos IP son moitas veces utilizados para identificar o país, estado e cidade a partir do cal un ordenador está conectado á Internet. Google Analytics rexistra a dirección IP dos usuarios que visitan o sitio para o cal o contratista pode saber de que parte do mundo está a visitar o sitio. Este método chámase "xeo-IP". Google Analytics non proporcionar información sobre os Termos de Servizo IP real.Las Google Analytics dirección seguimento ou prohibir a recollida de información persoal que identifica un individuo (como nome, enderezo de correo-e ou información de facturación e outros datos asociados) usando Google Analytics ou asociar información persoal con datos de análise web.

O Titular pode controlar a información que pode usar Google e Google decidir se quere usar estes datos ou non coas opcións de compartición de datos a Google Analytics. Os datos son usados ​​para mellorar os produtos e servizos de Google.

Co fin de ofrecer aos usuarios máis opcións para o xeito no que tes Google Analytics para recoller datos, creouse o complemento de inhabilititamento para navegador Google Analytics. Este complemento dí o código Javascript (ga.js) de Google Analytics que a información sobre a visita sitio non deben ser enviados a Google Analytics. Con todo, non impide que a información sexan enviadas a web en si ou para outros servizos de web Analíticas. O usuario pode rexeitar o tratamento dos datos ou a información, rexeitando o uso de cookies, seleccionando as definicións axeitadas no seu navegador, con todo, o usuario debe saber que isto pode non ser capaz de utilizar todas as funcións desta web web.

Ao usar este sitio web o usuario autoriza o tratamento da súa información por Google eo contratante, na forma e para os fins descritos anteriormente. Para máis información sobre a política de privacidade de usuarios de Google visitar as seguintes ligazóns ferramenta e recomendado:http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/tools/